تعداد مقالات: 222
51. بررسی و تحلیل مناسبات صفویه و اوزبکان در عصر شاه صفی (1052- 1038ق.)

دوره 14، شماره 54، بهار 1392، صفحه 21-48

جهانبخش ثواقب؛ سمیرا قلاوند


52. نقش سغدی‌ها در دیپلماسی ابریشمِ دوران پادشاهی خسرو انوشیروان

دوره 17، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 37-56

علی علی بابایی درمنی


53. عوامل مؤثر بر روابط صفویان با گورکانیان

دوره 19، شماره 74، بهار 1397، صفحه 21-49

قاسم قریب


56. روابط عثمانیان و اوزبکان در دوره شاه طهماسب صفوی

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 27-39

حمید حاجیان پور


61. روابط تیموریان و چین در نیمه اول قرن نهم هجری

دوره 12، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 25-50

مسعود بیات


62. بیماری تیفوس، پیامد وقوع و گسترش جنگ جهانی دوم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1397

مرتضی دهقان‌نژاد؛ الهام لطفی


63. استعمار انگلستان و شورش کردها در دوره معاصر

دوره 11، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 33-55

نادر پروین


65. روابط ایلخانان و ممالیک مصر

دوره 19، شماره 75، تابستان 1397، صفحه 25-43

محمد کشاورز بیضایی


66. نقش تجارت و سیاست در آینده روابط ایران و مغول‌ها

دوره 19، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 17-32

علیرضا کریمی


71. تلگراف‌خانه‌ بوشهر و استعمار انگلستان

دوره 17، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 87-113

خلیل حقیقی؛ حمید حاجیان پور


72. سفیر هنر ایرانی در موزه‌های جهان (فرش تبریز عصر صفوی)

دوره 18، شماره 71، تابستان 1396، صفحه 69-94

عادل شعبانی مقدم؛ نزهت احمدی


73. ملاحظاتی پیرامون تهدیدات افراط‌گرایی در آسیای مرکزی

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 124-139

محمدعلی کاظم بیکی


74. اعراب عمان در خلیج فارس طی دورة‌ شاه سلطان حسین صفوی

دوره 18، شماره 72، پاییز 1396، صفحه 47-77

نصراله پور محمدی املشی؛ ندا سنبلی


75. مناسبات ایرانِ عصر افشاریه با قدرت‌های خارجی در خلیج فارس

دوره 19، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 51-70

حمید اسدپور؛ حسین اسکندری