سیمای چین بر اساس کتاب سلسله التواریخ
سیمای چین بر اساس کتاب سلسله التواریخ

بهرام امانی چاکلی؛ سیّده لیلا تقوی سنگدهی؛ سیّده زهرا موسوی

دوره 17، 68-69 ، مهر 1395، ، صفحه 99-117

چکیده
  اطلاعات تاریخی حکایت از روابط دیرین ایران و چین دارد. در دوره اسلامی، مسلمانان به دلایل مختلف از جمله بازرگانی از طریق خشکی و دریا راه چین را در پیش گرفته و برخی از آنها اقدام به ثبت مشاهدات خود از این ...  بیشتر