صفویه، راه‌های حج و حجاج ماورا ءالنهر (سال‌های 1038- 907ق./ 1629- 1501م.)
صفویه، راه‌های حج و حجاج ماورا ءالنهر (سال‌های 1038- 907ق./ 1629- 1501م.)

زینت تاج علی

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 51-67

چکیده
  در اغلب پژوهش‌ها، با استناد به منابع رسمی و مکاتباتهمسایه‌های شرق و غرب(شیبانیان و عثمانی)، صفویه را موجب بسته شدن راه‌های حج بر روی زائران ماوراءالنهر و مناطق داخلی ایران دانسته‌اند. در مقالة حاضر، ...  بیشتر