بررسی مناسبات عادل‌شاهیان با دولت صفوی
بررسی مناسبات عادل‌شاهیان با دولت صفوی

سعید رجایی؛ مهدی بذرگر

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، ، صفحه 23-46

چکیده
  ضعف حکومت بهمنی (933-748ق.)، درگیری­ها و چند دستگی­های درون حکومت را بیشتر کرد و پنج حکومت عادل­شاهیان، نظام­شاهیان، قطب­شاهیان، عماد­شاهیان و برید­شاهیان پدید آمد. عادل­شاهیان در میان سه ...  بیشتر