نقش سغدی‌ها در دیپلماسی ابریشمِ دوران پادشاهی خسرو انوشیروان
نقش سغدی‌ها در دیپلماسی ابریشمِ دوران پادشاهی خسرو انوشیروان

علی علی بابایی درمنی

دوره 17، شماره 65 ، دی 1394، ، صفحه 37-56

چکیده
  با رونق جادة ابریشم در دوران اشکانی و ساسانی، فرمانروایان ایران می‌کوشیدند به عنوان مالکان این راه بازرگانی میان شرق و غرب و در میان دو قدرت دیگر جهان باستان؛ چین و روم، اختیار تجارت ابریشم را در دست ...  بیشتر