بررسی روابط بومیان و نخستین فرنگیان در خلیج فارس
بررسی روابط بومیان و نخستین فرنگیان در خلیج فارس

صغری دمیرچی‌لو

دوره 16، شماره 64 ، مهر 1394، ، صفحه 25-44

چکیده
  خلیج فارس از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، به سبب شبکه‌ای درهم تنیده از پیوندهای اقتصادی و اجتماعی، همواره ویژگی خاصی داشته است. بررسی پیشینه روابط ساکنان این منطقه با فرنگیان، افزون بر آنکه بخش قابل ...  بیشتر