خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی
خاندان دولتشاهی در مواجهه با عثمانی

ابراهیم خاکسار؛ علی اکبر کجباف

دوره 16، شماره 63 ، تیر 1394، ، صفحه 55-76

چکیده
  درگیری‌های مرزی میان ایران و عثمانی در دورة صفویه به اوج رسید و با فراز و نشیب‌های بسیار، در دورة قاجار به انعقاد دو عهدنامة ارزنة الروم منتهی شد. هنگام درگیری ایران در جبهة شمالی با روسیه، عثمانی نیز ...  بیشتر