مواضع حسینعلی‌خان قاجار ایروانی در اختلاف دولت عثمانی و کریم‌خان زند در مسئله بصره (1193- 1180ق.)
مواضع حسینعلی‌خان قاجار ایروانی در اختلاف دولت عثمانی و کریم‌خان زند در مسئله بصره (1193- 1180ق.)

محمد عزیزنژاد

دوره 21، شماره 81 ، دی 1398، ، صفحه 29-54

چکیده
  آغاز مداخلات روسیه تزاری در قفقاز، مناسبات کریم­خان زند و دولت عثمانی را در قبال حمایت از خان­نشین ایروان در برابر تهدیدهای روسیه و گرجستان بهبود بخشید. اما این روابط دوستانه در مسئله بصره رو به تیرگی ...  بیشتر