جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی
جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، ، صفحه 55-75

چکیده
   با آغاز جنگ جهانی اول در سال1332 ق./1914 م.، گر چه دولت ایران اعلام بیطرفی کرد، اما دولت‌های متخاصم موضع ایران را نادیده گرفتند. جنگ جهانی بازتاب چشمگیری در ادبیات ایران، به ویژه شعر یافت و بیشتر شاعران ...  بیشتر
پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری
پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 73-98

چکیده
  جنگ جهانی اول (1336-1332 ق./ 1918-1914 م.) گرچه در اروپا آغاز شد، اما دامنة آن به تدریج به دیگر نقاط جهان از جمله ایران رسید. با اینکه دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما دولت‌های درگیر موضع ایران را نادیده گرفتند. ...  بیشتر