موقوفات زنان در دوره صفوی و عثمانی
موقوفات زنان در دوره صفوی و عثمانی

اکرم ارجح

دوره 13، شماره 52.53 ، مهر 1391، ، صفحه 1-11

چکیده
  مقاله حاضر که به موقوفات زنان در ایران و آناتولی می‌پردازد، در واقع با سه محور اصلی «وقف»، «زنان» و «تشابهات دوران صفوی و عثمانی» پیوستگی دارد، لیکن هر یک از این سه موضوع در جای خود قابل ...  بیشتر