پناهندگی سیاسی در دوره صفویه (مطالعه موردی: شاهزاده مراد عثمانی)
پناهندگی سیاسی در دوره صفویه (مطالعه موردی: شاهزاده مراد عثمانی)

محمدحسن بهنام‌فر

دوره 13، شماره 49 ، دی 1390، ، صفحه 37-57

چکیده
  شکل­گیری صفویان و مجاورت با امپراطوری عثمانی، مناسبات  میان این دو دولت مقتدر را در آغاز قرن دهم اجتناب ناپذیر می­کرد. اختلافات مذهبی باعث ایجاد تنش­هایی بین آنها و طرفدران شان به ویژه در مناطق ...  بیشتر