مناسبات سیاسی الناصرلدین الله با حکومت‌های شرق عالم اسلام
مناسبات سیاسی الناصرلدین الله با حکومت‌های شرق عالم اسلام

ابراهیم باوفا

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 27-50

چکیده
  ابوالعباس احمدبن مستضئی، ملقب به الناصرلدین الله که دوران حکومت وی از همة خلفای عباسی طولانی‌تر بود، در مناسبات سیاسی کوشش کرد که شوکت دیرین خلافت را همچون روزگار نخست آن بازگرداند. کشاکش‌ها و منازعات ...  بیشتر