امریکا و اهمیت نظامی ایران در جنگ جهانی دوم
امریکا و اهمیت نظامی ایران در جنگ جهانی دوم

حسین آبادیان

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 1-30

چکیده
  ایران در موقعیتی حساس از جغرافیای جهانی قرار دارد. ‌این موقعیت همواره موجب رقابت قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر‌این کشور می‌شده است. تا اوایل قرن بیستم‌این رقابت عمدتاً بین روسیه و انگلستان بود، روسیه ...  بیشتر