روابط ایلخانان با خوانین دشت قبچاق
روابط ایلخانان با خوانین دشت قبچاق

ابوالفضل رضوی

دوره 12، شماره 46 ، فروردین 1390، ، صفحه 53-79

چکیده
  مبهم‌ بودن وضعیت ایران در تقسیم امپراتوری چنگیزی و پیدایش اولوس‌های چهارگانۀ مغولی، ادعاها و رقابت­هایی را بر سر تسلط بر این منطقه در پی داشت که مهم­ترین نمودهای آن در مناسبات میان فرمانروایان اولوس ...  بیشتر