استعمار انگلستان و شورش کردها در دوره معاصر
استعمار انگلستان و شورش کردها در دوره معاصر

نادر پروین

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1389، ، صفحه 33-55

چکیده
  تاکنون به نقش استعمار انگلستان در ایران دورة معاصر در ابعاد مختلف از جمله نفوذ در بازارهای ایران، تسلط بر منابع حیاتی کشور شکل‌دهی جریان‌های انحرافی مذهبی و در سطح کلان دخالت در مسائل سیاسی و حتی سرنگونی ...  بیشتر