واکاوی سفرنامه یوشیدا ماساهارو از منظر انحطاط‌شناسی ایران دورة قاجار*
واکاوی سفرنامه یوشیدا ماساهارو از منظر انحطاط‌شناسی ایران دورة قاجار*

مجید سلماسی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 107-134

چکیده
  تبیین چیستی انحطاط ایران در دوره قاجار وشناخت اسباب و عوامل و یافتن چاره و سامان آن مهم‌ترین هدف این پژوهش و به باور نگارنده این سطور مهم‌ترین فایده تاریخی است که از آن می‌توان یاد کرد.یوشیدا ماساهارو ...  بیشتر