بررسی روابط دوجانبه ایران و ژاپن (با تأکید بر دهه 50 و 60 میلادی)*
بررسی روابط دوجانبه ایران و ژاپن (با تأکید بر دهه 50 و 60 میلادی)*

سارا صفاری

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1389، ، صفحه 135-150

چکیده
  هرگاه کشوری، از قابلیت‌های اقتصادی بیشتری برخوردار باشد، نیازش به همکاری با سایر کشورها افزایش می‌یابد. گسترش همکاری‌های ایران و ژاپن تحت‌‌تأثیر ضرورت‌های اقتصادی و نیاز آنها به یکدیگر در چارچوب ...  بیشتر