بررسی علل پیدایش و فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان
بررسی علل پیدایش و فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان

محمد عابدی اردکانی

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 81-117

چکیده
  در تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، بین سال‌های 1322-1320 حوادث زیاد و مهمی رخ داد که یکی از آنها، شکل‌گیری فرقه دموکرات در آذربایجان بود. هدف اصلی این مقاله، بررسی عواملی است که زمینه پیدایی و زوال فرقه ...  بیشتر