بررسی یک سند مربوط به دوره قاجار
بررسی یک سند مربوط به دوره قاجار

علی اکبر عاصیان

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 119-141

چکیده
  پس از حمله ایران به هرات در زمان ناصرالدین شاه و تلاش حکومت قاجار برای کنترل این قسمت از قلمرو خود، انگلیس نسبت به این امر واکنش نشان داد و با حمله به جنوب ایران، قسمت‌هایی از فارس و خوزستان را متصرف شد ...  بیشتر