عوامل مؤثر بر مناسبات ایران و عثمانی در دوره زندیه
عوامل مؤثر بر مناسبات ایران و عثمانی در دوره زندیه

عبدالله متولی

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 143-170

چکیده
  ایران در مرزهای غربی خود گرفتار چالشی سنتی با امپراتوری عثمانی بوده است. زمینه‌های این رویارویی از اوایل دوره صفویه آغاز و به تناوب تا ایام متاخر امتداد یافت. عکس‌العمل‌ ایران به تهاجمات مکرر عثمانی‌ها، ...  بیشتر