بازروایت بازی بزرگ بر مبنای گزارش‌های کنسول بریتانیا در شرق ایران
بازروایت بازی بزرگ بر مبنای گزارش‌های کنسول بریتانیا در شرق ایران

زهرا علیزاده بیرجندی

دوره 22، شماره 86 ، خرداد 1400، ، صفحه 69-86

چکیده
  سرزمین‌های خاوری ایران از سده نوزدهم، عرصه رقابت ژئوپلیتیک گسترده روسیه و بریتانیا واقع گردید. به این رقابت‌ها و تکاپوهای سیاسی، بازی بزرگ اطلاق شده است. در روند بازی بزرگ، بازیگران اصلی به اهمیت دانش ...  بیشتر