گزارش دومین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران بررسی دستگاه دیپلماسی و دیوان‌سالاران سیاست خارجی اداره مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه
گزارش دومین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران بررسی دستگاه دیپلماسی و دیوان‌سالاران سیاست خارجی اداره مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه
دوره 20، شماره 77 ، دی 1397، ، صفحه 153-161

چکیده
  دومین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با موضوع: "بررسی دستگاه دیپلماسی و دیوان‌سالاران سیاست خارجی ایران" در تاریخ 24 بهمن 1397 در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. در بخش افتتاحیه، ...  بیشتر