ریشه‌های کاپیتولاسیون در ایرانِ پیش از عهد قاجاریه
ریشه‌های کاپیتولاسیون در ایرانِ پیش از عهد قاجاریه
دوره 20، شماره 77 ، دی 1397، ، صفحه 79-98

چکیده
  پیش از دوره قاجار و به‌ویژه دوره صفویه، خصومت با عثمانی، وجود کشورهای استعمارگر مانند پرتغال در خلیج فارس و ضعف نیروی دریایی از یک سو و همچنین توسعه‌طلبی عثمانی در اروپا و نیاز اروپائیان به متحدی برای ...  بیشتر