دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی الگوهای تضاد و همکاری در روابط ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1397


2. بیماری تیفوس، پیامد وقوع و گسترش جنگ جهانی دوم در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1397

مرتضی دهقان‌نژاد؛ الهام لطفی