بررسی کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا پایان پهلوی اول تداوم سنت‌گرایی در تاریخ سیاست خارجی ایران

مطالب عمومی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا پایان پهلوی اول در سال 1344ش. توسط روح الله رمضانی استاد دانشگاه ویرجینیا منتشر و در سال 1399 ش. توسط روح الله اسلامی و زینب پزشکیان به فارسی ترجمه شد و در نشر نی منتشر گردید.

کلیدواژه‌ها