نویسنده = فضلی، امینه
تعداد مقالات: 1
1. سرزمین چین از دیدگاه جغرافینگاران مکتب عراقی

دوره 17، 68-69، پاییز 1395، صفحه 118-135

محمدجعفر اشکواری؛ امینه فضلی؛ ناهید قلی پور