نویسنده = سنگ سفیدی، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. لشکرکشی‌های آقامحمدخان قاجار به قفقاز و روابط ایران و عثمانی 1797- 1795 میلادی

دوره 17، شماره 67، تابستان 1395، صفحه 153-176

عبدالرحمن آتش؛ احمد برجلو؛ مهدی سنگ سفیدی


2. روابط ایران و عثمانی در نیمة دوم قرن هیجدهم (1193- 1188ق./ 1779- 1774م.)

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 77-100

احمد برجلو؛ مهدی سنگ سفیدی؛ هادی بیاتی