نویسنده = یوسف زهی، ناصر
تعداد مقالات: 2
2. ایران و مسأله هرات و قندهار در دورۀ قاجار )طی سال‌های 1856-1794 م.)

دوره 16، شماره 64، پاییز 1394، صفحه 73-97

سمیه حمیدی؛ ناصر یوسف زهی