نویسنده = ارجح، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. موقوفات زنان در دوره صفوی و عثمانی

دوره 13، شماره 52.53، پاییز 1391، صفحه 1-11

اکرم ارجح