نویسنده = رنجبر، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. روابط تجاری ایران و روسیه در دوره دوم حکومت صفویه (1135-996ق./1723-1588م.)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 57-78

محمد علی رنجبر؛ علی توکلیان؛ احمد موسوی