نویسنده = متولی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر مناسبات ایران و عثمانی در دوره زندیه

دوره 11، شماره 42، بهار 1389، صفحه 143-170

عبدالله متولی