نویسنده = عباسی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تنباکو در ایران

دوره 11، شماره 42، بهار 1389، صفحه 171-192

رودی متی؛ حسن زندیه؛ فاطمه عباسی