دوره و شماره: دوره 13، شماره 52.53 - شماره پیاپی 53، پاییز 1391، صفحه 1-233