دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، تابستان 1390، صفحه 1-167