دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، زمستان 1389، صفحه 1-159 
7. پیمان بغداد

صفحه 139-159

مسعود مرادی؛ سمیه خانی پور