دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 1-177