دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 1-225 
7. ژاپن ـ روابط سیاسی و تجاری با ایران

صفحه 171-199

نوابواکی کندو؛ مجید مطلبی شبستری


8. تأثیر فرهنگ ایران بر ژاپن باستان

صفحه 201-215

تاکایاسو هی گوچی؛ حسین جواهریان