دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، بهار 1389، صفحه 1-192