دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، بهار 1398، صفحه 1-136 
4. سیر تحول قانون تذکره در دوره قاجار

صفحه 57-79

صباح خسروی زاده؛ نصراله پور محمدی املشی