دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 1-152 
5. سیاست نظامی نادرشاه افشار در قفقاز

صفحه 97-122

جهانبخش ثواقب؛ احمد لعبت فرد؛ میرصادق حسینی