دوره و شماره: دوره 21، شماره 84 - شماره پیاپی 3، پاییز 1399، صفحه 1-155 
2. مقایسۀ تطبیقی ظهور ملی گرایی در ایران و ژاپن

صفحه 25-52

سید بنیامین کشاورز؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار