دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، زمستان 1392، صفحه 1-188