دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 1-184