دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، پاییز 1392، صفحه 1-184 
6. بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر

صفحه 147-184

محسن خلیلی؛ زهرا سلیمانی پور؛ فهیمه عشرتی خلیل‌آباد