پژوهشی بر تأثیر متقابل سفالگری ایراندر عصر اشکانی و چین در دوره سلسله هان
پژوهشی بر تأثیر متقابل سفالگری ایراندر عصر اشکانی و چین در دوره سلسله هان

فرانک بصیری؛ فاطمه کاتب

دوره 17، 68-69 ، مهر 1395، ، صفحه 35-57

چکیده
  سابقة روابط ایران و چین به حدود 2500 سال پیش می‌رسد و آن را مستندات تاریخی از دوران اشکانی ثابت می‌کند. جاده تجاری ابریشم که بخش قابل توجهی از آن در تصرف دولت پارس بود، زمینه ارتباطات ایران و چین را فراهم ...  بیشتر