سرزمین چین از دیدگاه جغرافینگاران مکتب عراقی
سرزمین چین از دیدگاه جغرافینگاران مکتب عراقی

محمدجعفر اشکواری؛ امینه فضلی؛ ناهید قلی پور

دوره 17، 68-69 ، مهر 1395، ، صفحه 118-135

چکیده
  قرن سوم هجری در تاریخ نوشته‌های جغرافیاییِ تمدن اسلامی سرآغازی نوین بود، زیرا برای نخستین بار جغرافی‌نویسان مسلمان به جغرافیای عمومی و توصیفی روی آوردند. محققین، آثار جغرافیاییِ قرن‌های سوم و چهارم ...  بیشتر