نگاهی به انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی
نگاهی به انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی

امین آریان راد

دوره 18، شماره 70 ، خرداد 1396، ، صفحه 43-62

چکیده
  در فضای ملتهب پس از ورود نیروهای متفقین به ایران و استعفای رضاشاه، انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی، با هدف توسعة روابط فرهنگی و ایجاد حسن تفاهم و دوستی دو ملت در تهران برپا شد و به مرور شعبه­هایی ...  بیشتر