سیاست خارجی ایران در دوره نخست‌وزیری هویدا
سیاست خارجی ایران در دوره نخست‌وزیری هویدا

سعید بشیری؛ مهدخت مسعودیان فر

دوره 18، شماره 70 ، خرداد 1396، ، صفحه 87-130

چکیده
  رفتار سیاست خارجی، واکنشی به محرک‌های داخلی و خارجی است که به‌صورت حلقه‌های یک زنجیر با هم ارتباط دارند. به سبب متغیرهای گوناگون و مؤثر در روند تصمیم‌گیری، نمی‌توان رفتار سیاست خارجی کشورها را به ...  بیشتر