دیپلماسی فرهنگی و نوپردازی تاریخی در اقلیم معنوی اکو
دیپلماسی فرهنگی و نوپردازی تاریخی در اقلیم معنوی اکو

حسین نوروزی؛ محسن حیدرنیا

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 77-100

چکیده
  حوزۀ فرهنگی اکو، یکی از گنجینه­های نادر در میراث تاریخی و تمدنی جامعۀ بشری است. این گنجینه حاصل سده­ها کوشش و تفکر مشترک جوامع منطقه بوده که به­صورت هم­افزایانه تکوین و تکامل یافته است. با عنایت ...  بیشتر