بررسی روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشویک‏ها تا پیش از رویداد انزلی (28 اردیبهشت 1299ش)
بررسی روابط دو سویۀ جنبش جنگل و بلشویک‏ها تا پیش از رویداد انزلی (28 اردیبهشت 1299ش)

ابوطالب سلطانیان

دوره 16، شماره 61 ، دی 1393، ، صفحه 73-93

چکیده
  در بسیاری از منابع، روابط جنبش جنگل و بلشویک‌ها را از زمانی پی گرفته‌اند که بلشویک‌ها وارد بندر انزلی شدند و تصویر روشنی از روابط میان آنها تا پیش از این رویداد به دست نمی‏دهند؛حال آنکه بنابر برخی ...  بیشتر