نقش کنسولگری انگلیس در پیشرفت پزشکی نوین در مشهد (1346- 1306ق.)
نقش کنسولگری انگلیس در پیشرفت پزشکی نوین در مشهد (1346- 1306ق.)

شهربانو دلبری؛ غلامرضا آذری خاکستر

دوره 15، شماره 57 ، دی 1392، ، صفحه 59-84

چکیده
  دو کشور روس و انگلیس، به سبب موقعیت استراتژیک خراسان، از جمله همسایگی با روسیه در نقاط مختلف این منطقة پهناور کنسولگری داشتند و مرکز فعالیت آنها در مشهد بود. پس از گشایش کنسولگری انگلستان در مشهد، تأسیس ...  بیشتر